Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Proponowane tematy prac doktorskich rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1. Kompozytowe materiały biodegradowalne do produkcji opakowań funkcjonalnych o właściwościach antybakteryjnych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
  2. Wydział - Nauk o Żywności i Rybactwa
  3. Katedra - Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - dziedzina nauk rolniczych; dyscyplina: technologia żywności i żywienia; dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina: inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Kompozytowe wielowarstwowe opakowania z surowców pochodzenia biologicznego zgodnych z zasadami Gospodarki w Obiegu Zamkniętym GOZ na bazie poliestrów alifatycznych o właściwościach antybakteryjnych do przechowywania m.in. produktów spożywczych.
  6. Uwagi - Praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu H2020 GREEN-MAP (http://greenmap.zut.edu.pl) w międzynarodowym zespole projektowym i będzie związana z wyjazdami na staże do komercyjnych jednostek B+R w Niemczech i/lub Holandii

 2. Badania obecności i pobrania ksenobiotyków w wodzie i żywności

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  3. Katedra - Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki rolnicze. Technologia żywności i żywienia. Toksykologia
  5. Opis zagadnienia badawczego - Badanie obecności chemicznych zanieczyszczeń (zwłaszcza metale ciężkie, i WWA ) w żywności, napojach i wodzie pitnej, z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia (środowisko, przetwarzanie, opakowania, transport, składowanie). Badanie wpływu obróbki technologicznej i zabiegów kulinarnych na poziom zanieczyszczeń chemicznych (WWA i inne) w końcowych produktach spożywczych pod kątem możliwości jego obniżenia,
  6. Uwagi - Możliwa jest również realizacja tematu zaproponowanego przez doktoranta pod warunkiem, że będzie związany z tematyką badawczą Katedry

 3. Opracowanie powłok aktywnych do wytwarzania materiałów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, przeznaczonych do żywności i/lub produktów rolno-spożywczych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska
  2. Wydział - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  3. Katedra - Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Technologia żywności i żywienia
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem pracy będzie pokrywanie materiałów biopolimerowych powłokami aktywnymi, zawierającymi substancje pochodzenia roślinnego, które pozwolą na uzyskanie aktywności antymikrobiologicznej tych materiałów. Substancje aktywne będą otrzymywane za pomocą ekstrakcji. Następnie zostaną one poddane analizie, sprawdzone zostaną ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Substancje aktywne będą wprowadzane do nośników powłokotwórczych a następnie będą nanoszone na wybrane materiały biopolimerowe. Pokrywane materiały będą wykorzystywane do redukcji lub zahamowania wzrostu mikroorganizmów odpowiadających za psucie się żywności lub drobnoustrojów chorobotwórczych wybranych produktów rolno-spożywczych.
  6. Uwagi - brak

 4. Porównanie wpływu rafinowanych, nieutwardzonych tłuszczów roślinnych na metabolizm lipidowy i stężenia hormonów płciowych u samic. Badania modelowe

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
  2. Wydział - Nauk o Żywności i Rybactwa
  3. Katedra - Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Technologia żywności i żywienia, żywienie człowieka
  5. Opis zagadnienia badawczego - Aktualnie do różnych produktów spożywczych dodawane są syrop glukozowo-fruktozowy i rafinowane nieutwardzone tłuszcze roślinne (palmowy i kokosowy), będące źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych. Zastępują one droższe tłuszcze roślinne nienasycone oraz utwardzony tłuszcz palmowy, w stosunku do którego jednoznacznie wykazano już niekorzystny wpływ na zdrowie. Wiadomo już, że nadmierne spożycie cukrów prostych i nasyconych kwasów tłuszczowych jest poważnym problemem zdrowotnym, sprzyjającym powstawaniu otyłości i miażdżycy. Nadal jednak kontrowersyjny pozostaje wpływ tłuszczów roślinnych, takich jak kokosowy i palmowy, na gospodarkę lipidową ustroju. Wyniki badań wskazują natomiast, że otyłość jest związana z niekorzystnymi zmianami w układzie rozrodczym. Ze statystyk wynika, że zaburzenia płodności dotyczą co piątej pary starającej się o potomstwo. Przyczyny zaburzeń płodności są złożone, jednak z prowadzonych badań wynika, że odpowiednie zachowania żywieniowe i inne składowe stylu życia mogą zmniejszyć problemy z zajściem w ciążę aż w 80%. Jedną z ważniejszych cech prawidłowego żywienia jest odpowiednie zbilansowanie diety w kwasy tłuszczowe, w tym odpowiednie spożycie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, przy jednoczesnym unikaniu nadmiaru nasyconych kwasów tłuszczowych i izomerów trans kwasów tłuszczowych. Wpływ długoterminowego spożywania niewielkich ilości rafinowanego nieutwardzonego tłuszczu palmowego i kokosowego na metabolizm i płodność samic nie został do tej pory jednoznacznie określony, dlatego też mając na uwadze szeroki asortyment produktów spożywczych, posiadających w swoim składzie ww. składniki i znając metaboliczne kierunki ich działania, zasadnym wydaje się przeprowadzenie badań na modelu zwierzęcym, mających na celu określenie wpływu diety ze wskazanymi składnikami na wybrane parametry metabolizmu oraz układ rozrodczy samic szczura. Celem projektu będzie określenie wpływu diety zawierającej nieutwardzony rafinowany tłuszcz palmowy i kokosowy na wybrane parametry metabolizmu lipidowego oraz stężenia hormonów płciowych samic szczura. Doświadczenie zostanie przeprowadzone na 40 trzymiesięcznych samicach szczura. Zwierzęta, po dwutygodniowym okresie kondycjonowania, zostaną podzielone na cztery grupy, żywione ad libitum granulowanymi paszami, spełniającymi zalecenia NRC w zakresie zapotrzebowania zwierząt na składniki odżywcze:
   *Grupa 1 żywiona będzie paszą Labofed B (pasza standard)
   *Grupa 2 – paszą zmodyfikowaną I zawierającą 7,5% syropu glukozowo-fruktozowego oraz 3% dodatek (8% wartości energetycznej diety) oleju rzepakowego
   *Grupa 3 – paszą zmodyfikowaną II zawierającą 7,5% syropu glukozowo-fruktozowego oraz 3% dodatek (8% wartości energetycznej diety) nieutwardzonego rafinowanego tłuszczu palmowego
   *Grupa 4 – paszą zmodyfikowaną III zawierającą 7,5% syropu glukozowo-fruktozowego oraz 3% dodatek (8% wartości energetycznej diety) nieutwardzonego rafinowanego tłuszczu kokosowego
   Modyfikacje składu pasz mają na celu odzwierciedlenie sposobu żywienia młodych kobiet. Doświadczenie będzie trwało 6 tygodni, podczas których codziennie kontrolowana będzie ilość spożywanej przez zwierzęta paszy, a raz w tygodniu masa ciała. Po zakończeniu doświadczenia, w osoczu krwi oznaczone zostaną stężenia hormonów płciowych (estrogeny, testosteron, hormon luteinizujący i folikulotropowy), wisfatyny, adiponektyny, leptyny i insuliny oraz glukozy, cholesterolu i triacylogliceroli. Określona zostanie także ilość wisceralnej tkanki tłuszczowej oraz przyrosty masy ciała. Uzyskane wyniki pozwolą na odpowiedź, czy długotrwałe spożywanie nieutwardzonego rafinowanego tłuszczu palmowego lub kokosowego (w ilości 8% energetycznej diety) wpływa na wybrane parametry metabolizmu węglowodanowo-lipidowego oraz stężenia hormonów płciowych u samic szczura.
  6. Uwagi - brak

 5. Tematy prac doktorskich dotyczące technologii rybnej

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  3. Katedra - Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki rolnicze, Technologia żywności i żywienia, Technologia rybna,
  5. Proponowany temat roboczy pracy doktorskiej

   • Procesy enzymatycznego dojrzewania mięsa ryb,
   • Biologicznie aktywne związki azotowe powstające podczas przetwarzania surowców rybnych,
   • Wpływ dodatków do żywności na przemiany substancji odżywczych podczas przetwarzania ryb,
   • Zagospodarowanie surowców ubocznych w przemyśle rybnym, pozyskiwanie białek, enzymów, lipidów, barwników i hydrolizatów,
   • Oczyszczanie enzymów pochodzenia rybnego, ich charakterystyka i zastosowanie w przetwórstwie żywności,
   • Wpływ technologii i sezonu na jakość i trwałość produktów rybnych,

  6. Opis zagadnienia badawczego - Prace badawcze są związane z surowcem rybnym i innymi organizmami wodnymi, przetwarzaniem surowców na produkty spożywcze obecnie dostępne w handlu i nowe produkty, które w przyszłości wyznaczą trend w przemyśle rybnym. Tematyka dotyczy również nowych metod otrzymywania produktów o wysokiej wartości dodanej, odzyskiwania substancji odżywczych z surowców ubocznych, które będą wykorzystane do wzbogacenia innych produktów. Kolejne tematy skupiają się na opracowaniu nowych technologii, aby zmniejszyć wpływ sezonu połowu i miejsca połowu ryb na jakość i powtarzalność jakości w gotowych produktów rybnych. Wszystkie tematy są związane z najważniejszymi problemami przetwórstwa rybnego na świecie. Wszystkie prace wykonujemy we współpracy z przemysłem rybnym.
  7. Uwagi - Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mszymczak.zut.edu.pl Proszę o kontakt mailowy mszymczak@zut.edu.pl i osobisty

 6. Wpływ wybranych technologii przetwarzania na zmiany składu kwasów tłuszczowych i powstawanie izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach rybnych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak
  2. Wydział - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  3. Katedra - Katedra Towaroznawstwa
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Technologia żywności i żywienia
  5. Opis zagadnienia badawczego
  6. Uwagi

 7. Wybrane substancje priorytetowe w jadalnych organizmach wodnych w Polsce – analiza ryzyka narażenia zdrowia konsumenta

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Agata Witczak prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  3. Katedra - Katedra Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Technologia żywności i żywienia
  5. Opis zagadnienia badawczego - Badania będą obejmowały zgromadzenie materiału badawczego w postaci wybranych gatunków ryb oraz innych organizmów wodnych z kilkuset punktów na terenie Polski, wykonanie badań analitycznych z zastosowaniem technik chromatograficznych oraz opracowanie modelu szacowania ryzyka zdrowotnego.
  6. Uwagi - brak