• Witamy nowy rok 2022/2023

  Witamy nowy rok akademicki

Dla Promotora

 1. Promotorem doktoranta w szkole doktorskiej może być

  1.  pracownik badawczo-dydaktyczny lub badawczy zatrudniony w uczelni posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, oraz dorobek naukowy w dyscyplinie, w której realizuje kształcenie doktorant,
  2. osoba spoza uczelni o podobnych kwalifikacjach jak w punkcie pierwszym.

 2. Promotor może być jednocześnie opiekunem nie więcej niż pięciu doktorantów (łącznie w szkole doktorskiej, studiach doktoranckich i w trybie eksternistycznym). Zwiększenie limitu doktorantów przypadających na promotora wymaga zgody kolegium rektorskiego ds. dyscyplin.
 3. Promotorem w szkole doktorskiej nie może być osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

  1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów w szkole doktorskiej z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
  2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały co najmniej dwóch pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej.

Obowiązki promotora

 1. Do obowiązków promotora należy zapewnienie doktorantowi przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej opieki naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy badawczej albo artystycznej, a w szczególności:

  1. uzgodnienie z doktorantem indywidualnego planu badawczego zgodnie z § 3 ust. 9, w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan opracowywany jest wspólnie;
  2. prowadzenie indywidualnych zajęć z doktorantem w wymiarze 30 godzin rocznie;
  3. zapewnienie warunków do rozprawy doktorskiej na zasadach określonych przez radę dyscypliny;
  4. współpraca z dyrektorem szkoły doktorskiej w zakresie monitorowania postępów doktoranta i jeśli jest to wskazane podejmowanie działań w celu zintensyfikowania tych postępów;
  5. opiniowanie sprawozdań doktoranta i powiadamianie dyrektora szkoły doktorskiej o braku postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej oraz o niewywiązywaniu się doktoranta z obowiązków doktoranta wynikających z niniejszego Regulaminu, a także braku realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.
  6. Promotor może złożyć do dyrektora szkoły doktorskiej rezygnację z pełnienia funkcji promotora wraz z uzasadnieniem. Decyzję o przyjęciu rezygnacji podejmuje rada szkoły doktorskiej na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej.
  7. Opieka promotora podlega ocenie ewaluacyjnej przez kolegium rektorskie ds. dyscyplin.