• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Informacje ogólne

Uprzejmie przypominamy doktorantom o konieczności składania do 15.09.2022 r.:

  • sprawozdania z przebiegu realizacji indywidulanej ścieżki kształcenia lub indywidulanej ścieżki badawczo-rozwojowej w Szkole Doktorskiej za rok akademicki 2021/2022 (Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 73 Rektora ZUT z dnia 14.10.2019 r. z późn. zm),
  • wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej (nie dotyczy doktorantów z programu "Doktorat wdrożeniowy").

Doktoranci I roku składają do 30.09.2022 r. Indywidualny Plan Badawczy opracowany w uzgodnieniu z promotorem (Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 73 Rektora ZUT z dnia 14.10.2019 r. z późn. zm).

Doktoranci (II roku) przystępujący do oceny śródokresowej składają do 30.09.2022 r. raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego podlegającego tej ocenie (Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 73 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 r. )

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Sprawozdania, Indywidualne Plany Badawcze, raporty z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego, wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego należy dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.