• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2023/2024

Mobilność

KRÓTKOTERMINOWA MOBILNOŚĆ DOKTORANTÓW (typ praktyka/staż zawodowy SMP)

Informuję o uruchomieniu naboru na wyjazdy w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów, typ staż zawodowy / praktyka SMP (wyjazdy trwające 5-30 dni).

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczętych po 30 listopada 2023 i zakończonych do 30 czerwca 2024.

Wnioski składane są centralnie w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 października 2023, wnioski składane przez słuchaczy Szkoły Doktorskiej akceptowane są przez Dyrektora SD.

Ogólne informacje dostępne są na stronie, osoby zainteresowane zapraszamy również na indywidualne konsultacje.

 Nabór został ogłoszony również na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl oraz stronie ZUT „dla doktoranta”

Kluczowe kompetencje młodych naukowców - szkoła letnia na Litwie, 10-14 lipca 2023

Kaunas University of Technology zaprasza doktorantów na szkołę letnią poświęconą budowaniu kluczowych kompetencji I umiejętności miękkich młodych naukowców (tematyka obejmuje m.in. Science communication, Open science, research integrity, research funding).

Wydarzenie odbędzie się w terminie 10-14 lipca 2023 w Palanga (Litwa).

Opłata za udział w wydarzeniu wynosi 380 euro – dotyczy osób zakwalifikowanych.

Więcej informacji oraz zgłoszenie on-line dostępne na stronie summerschool.ktu.edu

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2023.

Doktoranci ZUT mają możliwość wnioskowania o stypendium w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów – osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej international@zut.edu.pl

KRÓTKOTERMINOWA MOBILNOŚĆ DOKTORANTÓW (typ praktyka/staż SM)

W nowej fazie Programu Erasmus+ 2021-2027 doktoranci ZUT (definiowani w zasadach Programu jako studenci trzeciego stopnia studiów) mają możliwość ubiegania się o stypendia na krótkoterminowe wyjazdy (minimum 5 - maksymalnie 30 dni) w celu zrealizowania pobytów, których celem jest nabycie kompetencji i praktycznych umiejętności powiązanych z efektami uczenia się przewidzianymi dla określonego programu  i poziomu kształcenia (typ praktyka/staż SMP,), w tym nabywanie / szkolenie umiejętności badawczych i prowadzenie badań do pracy doktorskiej.

UWAGA: wyjazdy na konferencje w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów nie są możliwe.

Wyjazdy realizowane są w krajach uczestniczących w programie Erasmus+ (27 państw członkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego- Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja, Macedonia Pólnocna i Serbia).

Wyjazd krótkoterminowy typu praktyka / staż można zrealizować w instytucji lub przedsiębiorstwie branżowym gwarantującym nabycie kompetencji i umiejętności praktycznych powiązanych z efektami uczenia się przewidzianymi dla określonego programu kształcenia.

Osoby zainteresowane samodzielnie wyszukują miejsce praktyki/stażu i kontaktują się z instytucją przyjmującą.

Wyjazdów typu praktyka/staż nie można realizować w instytucjach Unii Europejskiej, w tym określonych agencjach UE - wykaz dostępny na stronie https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en

PROJEKTY MOBILNOŚCIOWE ERASMUS+ (AKCJA KLUCZOWA KA1)

PROJEKTY MOBILNOŚCIOWE ERASMUS+ (AKCJA KLUCZOWA KA1)

www.erasmusplus.zut.edu.pl

W ramach projektów mobilnościowych realizowane są następujące typy wyjazdów:

 • Studia częściowe (semestr lub rok)
 • Praktyki / staże zawodowe (studenci S1, S2, S3)
 • Mobilność krótkoterminowa studentów S1, S2 i S3 (5-30 dni, dla S1 i S2 obowiązkowo realizowana w ramach mieszanego programu kształcenia z komponentem zdalnym realizowanym poza mobilnością fizyczną) – w tym w ramach mieszanych kursów intensywnych BIP
 • Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich (2-5 dni, 8 godzin zajęć dydaktycznych) – w tym w ramach mieszanych kursów intensywnych BIP
 • Wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni (2-5 dni) – zgodne z określonymi celami i priorytetami programu Erasmus+ i uczelnianej Deklaracji Polityki Erasmusa

Priorytetem jest mobilność studentów

Zasada:

 • STUDENCI: uznanie 100% uprzednio zaplanowanych efektów uczenia się uzyskanych w uczelni partnerskiej
 • NAUCZYCIELE AKADEMICCY: uznanie efektów wyjazdów w procesie oceny pracowniczej

 

REKRUTACJA NA WYJAZDY

STUDIA SMS

2 razy do roku (styczeń-luty, październik)

Wnioski składane do Koordynatora Wydziałowego w terminie danego naboru

PRAKTYKI SMP

3 - 4 razy do roku

Wnioski zaakceptowane przez Koordynatora składane w DMM w terminie danego naboru

DYDAKTYCZNE STA

2 – 4 razy do roku (kwiecień – maj, październik, ew. kolejne)

Wnioski zaopiniowane przez Koordynatora i z akceptacją Dziekana (zgoda na wyjazd) składane w DMM

SZKOLENIOWE STT

otwarte: 2 – 3 razy do roku

zamawiane: mini konkursy uzależnione od terminów organizatora

Wnioski zaopiniowane przez Koordynatora i z akceptacją Dziekana składane w DMM

Projekty mobilnościowe realizowane są na podstawie umów dwustronnych IIA (Inter-Institutional Agreement, dokument o określonym formacie) zawartych z uczelniami w krajach:

 • Stowarzyszonych z programem Erasmus+ (KA131) – 27 krajów UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Północna i Serbia
 • Niestowarzyszonych z Programem Erasmus+ (KA171) – określone regiony poza Europą, nacisk na przyjazdy, typy mobilności: studia, wyjazdy dydaktyczne, wyjątkowo wyjazdy szkoleniowe (gdy dydaktyczne nie są możliwe)

Regiony KA171:

1.        Western Balkans

2.        Neighbourhood East

3.        South-Mediterranean countries

4.        Russian Federation

5.        Asia

6.        Central Asia

7.        Middle East

8.        Pacific

9.        Sub-Saharan Africa

10.     Latin America

11.     Caribbean

12.     US and Canada

13.     Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State

14.     Switzerland, UK, Faroe Islands

 

Porównanie projektów KA131 i KA171

KRAJE PROGRAMU KA131

KRAJE PARTNERSKIE KA171

Relatywnie łatwy wniosek (składany przełom stycznia/lutego), ocena formalna

Rozbudowany wniosek wymagający przygotowania obszernych opisów (składany na przełomie stycznia i lutego), przygotowanie bez udziału uczelni partnerskiej niemożliwe, wnioskowanie dotyczy każdego kraju partnerskiego osobno, określone kryteria jakościowe, ocena merytoryczna, finansowane są jedynie projekty (kraje), które spełniły określony próg jakościowy

Cały budżet projektu na wyjazdy studentów i pracowników ZUT

Zdecydowana większość budżetu na przyjazdy studentów i pracowników uczelni partnerskich do ZUT

Duży budżet (aktualnie podaż przewyższa popyt), „masowa” mobilność

(Bardzo) ograniczony budżet (w większości regionów o wiele większy popyt niż podaż), mobilność pojedynczych osób

Duża elastyczność i łatwość zarządzania budżetem (brak przypisania kwot do danego kraju)

Projekt bardzo sztywny, kwoty przypisane do danego kraju, brak możliwości przesunięć pomiędzy krajami
Stypendium wypłacane przez uczelnię macierzystą osoby wyjeżdżającej

Stypendium zarówno dla wyjeżdżających jak i przyjeżdżających wypłaca uczelnia koordynator zlokalizowana w UE