Stypendia, ubezpieczenia i składki

  1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres 12 miesięcy, począwszy od października. Łączny okres jego otrzymywania w Szkole Doktorskiej nie może przekroczyć 4 lat. Przy czym do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa; 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
    Zarządzenie nr 59 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości.
  2. Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.
    Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.
    Zarządzenie nr 84 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego doktorantów Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie