• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

    Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2023/2024

Stypendia, ubezpieczenia i składki

Stypendium doktoranckie w Szkole Doktorskiej

Stypendium doktoranckie przyznawane jest na okres 12 miesięcy, począwszy od października. Łączny okres jego otrzymywania w Szkole Doktorskiej nie może przekroczyć 4 lat. Przy czym do tego okresu nie wlicza się okresu zawieszenia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa; 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

 

ZARZĄDZENIE NR 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości

Zarządzenie nr 75 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości

Zarządzenie nr 50 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości (obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022)

Zarządzenie nr 59 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się do Dyrektora Szkoły Doktorskiej w terminach:

  • do 10 października – doktoranci I roku,
  • do 15 września – doktoranci II –IV roku.

Ubezpieczenia i składki

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.
Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Zarządzenie nr 84 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego doktorantów Szkoły Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie