• Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 od 1 lipca 2022

Indywidulany plan badawczy

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawienia go dyrektorowi szkoły doktorskiej w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia I roku kształcenia.

Uprzejmie przypominamy doktorantom I roku o konieczności składania do 30.09.2022 r. Indywidualnego Planu Badawczego (Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 73 Rektora ZUT z dnia 14.10.2019 r. z późn. zm.).