Indywidulany plan badawczy

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawienia go dyrektorowi szkoły doktorskiej w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia I roku kształcenia.

Uprzejmie przypominamy doktorantom I roku o konieczności składania do 30.09.2020 r. Indywidulanego Planu Badawczego (Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 73 Rektora ZUT z dnia 14.10.2019 r.).