• Witamy nowy rok 2022/2023

    Witamy nowy rok akademicki

Instrukcja składania wniosku w ramach programu

Procedura zgłaszania wniosku na ZUT w Szczecinie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

  1. Kandydat na doktoranta w ramach doktoratu wdrożeniowego i promotor ze strony ZUT w Szczecinie (promotor) są zobligowani do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  2. Kandydat na doktoranta w porozumieniu z pracodawcą i promotorem/pracownikiem ZUT przygotowuje projekt zgodnie ze szczegółowym zakresem informacji zawartych we wniosku składanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od VI edycji;
  3. Wniosek kandydata pod względem merytorycznym jest sprawdzany przez Dział Projektów Strategicznych ZUT w Szczecinie (osoba do kontaktu: pani mgr inż. Martyna Bober; email: Martyna.Bober@zut.edu.pl; tel. +48 91 449 44 69).
  4. Kandydat na doktoranta w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zobowiązany jest do przejścia procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ZUT zgodnie z zasadami rekrutacji na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2022/2023) oraz harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w ZUT w roku akademickim 2022/2023 finansowanych z programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  5. Kandydat na doktoranta, po otrzymaniu informacji z MEiN o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w programie oraz po przeprowadzeniu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ZUT w Szczecinie, przygotowuje z promotorem/pracownikiem ZUT informacje obejmujące informacje o doktorancie i o kosztach wykorzystania infrastruktury badawczej finansowanych w ramach programu (zgodnie z wytycznymi MEiN) oraz harmonogram prac nad projektem.