• Witamy nowy rok 2022/2023

  Witamy nowy rok akademicki

architektura i urbanistyka

Proponowane tematy prac doktorskich w dyscyplinie architektura i urbanistyka na rok akademicki 2020/2021

 1. Wybrane monografie tematyczne dotyczące twórców i zjawisk w zakresie architektury i urbanistyki od końca XIX w. na Pomorzu Zachodnim.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
  2. Wydział - Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zagadnieniem badawczym jest:

   1. zgromadzenie oryginalnego materiału badawczego dotyczącego najważniejszych zjawisk i twórców projektujących na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego,
   2. analiza tej twórczości w kontekście zmian w europejskiej historii architektury współczesnej.
    Zagadnienia powyższe dotyczą dwóch podstawowych okresów czasowych: od końca XIX w. do II wojny światowej, oraz od II wojny światowej do 1989 r. Opracowania powyższe powinny mieć charakter monograficzny, opisujący wybranego twórcę, kierunek, obszar, lub okres stylistyczny, porównujący go z analogicznymi zjawiskami w architekturze europejskiej.

  6. Uwagi - brak

 2. Transformacje obszarów zurbanizowanych w Polsce (ze szczególnym akcentem na tereny Pomorza Zachodniego) po 1989 r.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
  2. Wydział - Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zagadnieniem badawczym są badania dotyczące wybranych zagadnień występujących we współczesnej architekturze i urbanistyce. Przedmiotem badań mogą być między innymi procesy: urbanizacji terenów podmiejskich, urbanizacji terenów nadmorskich, współczesnych metod rewitalizacji śródmieść, a także analizy negatywnych zjawisk rozwojowych. Badania powinny koncentrować się na terenach polskich (szczególnie obszarze Pomorza Zachodniego), odnosząc się do szerszego kontekstu przemian europejskich.
  6. Uwagi - brak