wymagane dokumenty

Uchwała nr 67 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie - dokument z podpisem, dokument bez podpisu

Dokumenty wymagane od kandydata do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

 1. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty do komisji rekrutacyjnej:

  1. kwestionariusz przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;
  2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, lub I stopnia w przypadku przedstawionym w § 3 ust. 5;
  3. suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą;
  4. dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (jeśli dotyczy);
  5. dokumenty potwierdzające działalność naukowo-badawczą związaną z dyscypliną lub dziedziną preferowaną przez kandydata (tzw. portfolio kandydata obejmujące np. wykaz publikacji, wykaz wystąpień konferencyjnych, zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, staże naukowe zagraniczne i krajowe, staże przemysłowe, udział w wymianie międzynarodowej, udział w projektach badawczych);
  6. inne dokumenty potwierdzające działalność naukowo-badawczą lub inne osiągnięcia, które kandydat uważa za istotne w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  7. propozycję dyscypliny lub dziedziny naukowej, w której kandydat chce realizować rozprawę doktorską;
  8. opinię proponowanego promotora rozprawy doktorskiej (opcjonalnie);
  9. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, w której kandydat ma realizować prace badawcze związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej o możliwości realizacji badań naukowych tematycznie związanych z przedmiotem rozprawy;
  10. oświadczenie proponowanego promotora o wyrażeniu zgody na objęcie obowiązków promotora;
  11. list motywacyjny kandydata;
  12. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy umieścić w Internetowym Systemie Rekrutacji;
  13. oświadczenie kandydata, że nie jest doktorantem w innej Szkole Doktorskiej, ani uczestnikiem studiów doktoranckich;
  14. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o nie);
  15. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia kształcenia, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;
  16. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w języku obcym, potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695, z późn. zm.).

 2. Kandydat cudzoziemiec oprócz dokumentów wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest ponadto złożyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej).
  2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 na dyscypliny prowadzone w języku polskim. Uczelnia będzie akceptowała poniższe dokumenty jako potwierdzenie znajomości języka polskiego:

   1. certyfikat ukończenia kursu języka polskiego wydany przez odpowiednią jednostkę za granicą,
   2. certyfikat ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
   3. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, lub I stopnia w przypadku przedstawionym w § 3 ust. 5, za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, które były prowadzone w języku polskim,
   5. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

Zagraniczny dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych może zostać uznany na podstawie:

 1. art.  326 ust. 1-3 ustawy z Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. umowy międzynarodowej 
 3. nostryfikacji
 4. za uprawniający do obiegania się o przyjęcie na studia drugiego.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów  za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

 1. polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości,
 2. tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.