Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów:

 1. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty do komisji rekrutacyjnej:

  1. kwestionariusz przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (wydruk z ISR);
  2. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);
  3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  4. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, lub I stopnia w przypadku przedstawionym w § 2 ust. 1 (w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy grant” zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu toku studiów);
  5. suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub jego kopię (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej) albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą;
  6. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich wydane przez uczelnię, w przypadku braku suplementu do dyplomu lub braku średniej w suplemencie do dyplomu;
  7. poświadczenie o planowanym terminie egzaminu magisterskiego potwierdzonym przez jednostkę, w której realizowana jest praca (jeśli dotyczy);
  8. dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (jeśli dotyczy);
  9. dwie opinie potwierdzające przydatność kandydata do prowadzenia prac badawczych wydanych przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia (jeśli dotyczy);
  10. portfolio kandydata potwierdzające działalność naukowo-badawczą związaną z dyscypliną lub dziedziną preferowaną przez kandydata;
  11. dokumenty potwierdzające wskazaną w portfolio działalność naukowo-badawczą;
  12. oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole Doktorskiej, a ponadto kopię dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;
  13. oświadczenie kandydata, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej, ani uczestnikiem studiów doktoranckich, a jeżeli tak – tytuł rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez kandydata, wraz z danymi promotora (imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, uczelnia) (wydruk z ISR);
  14. w przypadku posiadania stopnia doktora, kopię dyplomu doktorskiego (oryginał do wglądu);
  15. inne dokumenty potwierdzające działalność naukowo-badawczą lub inne osiągnięcia, które kandydat uważa za istotne w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  16. opinię proponowanego promotora rozprawy doktorskiej (opcjonalnie) (wydruk z ISR);
  17. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, w której kandydat ma realizować prace badawcze związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej o możliwości realizacji badań naukowych tematycznie związanych z przedmiotem rozprawy (opcjonalnie) (wydruk z ISR);
  18. oświadczenie proponowanego promotora o wyrażeniu zgody na objęcie obowiązków promotora (opcjonalnie);
  19. list motywacyjny kandydata;
  20. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy umieścić w Internetowym Systemie Rekrutacji;
  21. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o nie);
  22. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia kształcenia, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia.

 2. Oprócz wymienionych wyżej dokumentów kandydat składa konspekt projektu badawczego. W przypadku kandydata będącego cudzoziemcem konspekt może być przygotowany w języku angielskim.
 3. Kandydat będący cudzoziemcem oprócz dokumentów, wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest ponadto złożyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej).
  2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego zgodnie z wykazem umieszczonym § 2 ust. 15 (dotyczy tylko cudzoziemców chcących podjąć kształcenie w języku polskim).

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w języku angielskim, kandydat będący cudzoziemcem powinien dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695, z późn. zm.). Potwierdzeniem znajomości języka obcego może być poświadczenie wystawione przez proponowanego promotora w jednostce przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego przez kandydata będącego cudzoziemcem pozwalają na podjęcie kształcenia w języku angielskim. Znajomość języka obcego może być również zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.
 5. Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia oryginałów dokumentów, do wglądu, w terminie do 30 września.
 6. Kandydaci i kandydaci będący cudzoziemcami składają dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie Szkoły Doktorskiej. Sekretariat Szkoły Doktorskiej dokonuje przeglądu złożonej dokumentacji pod względem formalnym i weryfikuje, czy przedłożone przez kandydata dokumenty uprawniają kandydata do ubiegania się o podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a następnie przekazuje je właściwej komisji rekrutacyjnej.
 7. W razie niedostarczenia przez kandydata lub kandydata będącego cudzoziemcem dokumentów w terminie i miejscu, wskazanych zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 2 ust. 5, bądź dostarczenia dokumentów niekompletnych, kandydat zostaje wezwany do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia informacji jest skierowane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych. W przypadku nieustosunkowania się do wezwania lub braku wskazania adresu e-mail, Kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.
 8. Kandydat będący cudzoziemcem lub kandydat przebywający za granicą może złożyć wniosek do dyrektora Szkoły Doktorskiej o możliwość złożenia dokumentacji w formie elektronicznej z jednoczesnym zobowiązaniem do dostarczenia oryginału dokumentów przed ustaleniem listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej, nie później niż do 30 września.
 9. Dokumenty kandydaci mogą składać lub odbierać osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości, lub przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo w oryginale.
 10. Dokumenty mogą być dostarczone za pomocą operatora pocztowego. Za termin doręczenia dokumentów uznaje się wówczas termin ich nadania do Szkoły Doktorskiej.
 11. Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) składa je wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli ma zamiar skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 12. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w terminie lub niedostarczenie kompletu oryginałów dokumentów wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej nie jest rozpatrywany lub wydana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 13. Dane osobowe kandydata są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie. W przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów dane wykorzystane do rekrutacji zostaną przeniesione do systemów informatycznych Uczelni i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej
al. Piastów 19, pokój 146
70-310 Szczecin
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(wejście od ul. Kordeckiego, od parkingu)
w godzinach 8:00 - 13:00