• Witamy nowy rok 2022/2023

  Witamy nowy rok akademicki

Wymagane dokumenty

I etap rekrutacji

Wykaz dokumentów:

 1. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty do komisji rekrutacyjnej:

  1. kwestionariusz przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (wydruk z IRK);
  2. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z IRK);
  3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  4. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, lub I stopnia w przypadku przedstawionym w § 2 ust. 1 (w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy grant” zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu toku studiów);
  5. suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub jego kopię (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej) albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą;
  6. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich wydane przez uczelnię, w przypadku braku suplementu do dyplomu lub braku średniej w suplemencie do dyplomu;
  7. zaświadczenie o planowanym terminie egzaminu magisterskiego potwierdzonym przez jednostkę, w której realizowana jest praca (jeśli dotyczy);
  8. dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (jeśli dotyczy);
  9. portfolio kandydata potwierdzające działalność naukowo-badawczą związaną z dyscypliną lub dziedziną preferowaną przez kandydata (format:  docx, rozmiar:  30 KB);
  10. dokumenty potwierdzające wskazaną w portfolio działalność naukowo-badawczą;
  11. oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację kształcenia w Szkole Doktorskiej, a ponadto kopię dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli nie ma informacji o znajomości języka nowożytnego obcego na poziomie min. B2 w suplemencie do dyplomu);
  12. oświadczenie kandydata potwierdzające, że nie jest/jest doktorantem w innej szkole doktorskiej, nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich, nie uczestniczy/uczestniczy w rekrutacji do innej szkoły doktorskiej, nie będzie zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy na warunkach określonych w art. 209 ust. 10 ustawy, nie posiada/posiada stopień doktora (wydruk z IRK);
  13. w przypadku posiadania stopnia doktora, kopię dyplomu doktorskiego (oryginał do wglądu);
  14. inne dokumenty potwierdzające działalność naukowo-badawczą lub inne osiągnięcia, które kandydat uważa za istotne w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  15. opinię proponowanego promotora rozprawy doktorskiej;
  16. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej, w której kandydat ma realizować prace badawcze związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej o możliwości realizacji badań naukowych tematycznie związanych z przedmiotem rozprawy (wydruk z IRK);
  17. oświadczenie proponowanego promotora o wyrażeniu zgody na objęcie obowiązków promotora (wydruk z IRK);
  18. list motywacyjny kandydata;
  19. aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem i nazwiskiem) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy umieścić w Internetowym Systemie Rekrutacji;
  20. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o nie);
  21. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia kształcenia, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia.

 2. Oprócz wymienionych wyżej dokumentów kandydat składa konspekt projektu badawczego (format:  docx, rozmiar:  13,67 KB). W przypadku kandydata będącego cudzoziemcem konspekt może być przygotowany w języku angielskim.
 3. Kandydat będący cudzoziemcem oprócz dokumentów, wskazanych w ust. 1 zobowiązany jest ponadto złożyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej).
  2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego zgodnie z wykazem umieszczonym § 2 ust. 15 (dotyczy tylko cudzoziemców chcących podjąć kształcenie w języku polskim).

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w języku angielskim, kandydat będący cudzoziemcem powinien dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695, z późn. zm.). Potwierdzeniem znajomości języka obcego może być poświadczenie wystawione przez proponowanego promotora w jednostce przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego przez kandydata będącego cudzoziemcem pozwalają na podjęcie kształcenia w języku angielskim. Znajomość języka obcego może być również zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.
 5. Ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej cudzoziemcy powinni posiadać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub zalegalizowany (opatrzony apostille) dyplom ukończenia studiów za granicą, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, o ile nie zachodzą przesłanki określone w art. 326 ust. 3 ustawy oraz poświadczone przez tłumacza przysięgłego jego tłumaczenie na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.
 6. Uczelnia w indywidualnych przypadkach będzie akceptowała skany dokumentów określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem że kandydat zobowiązany będzie do przedstawienia oryginałów dokumentów, do wglądu, w terminie do 30 września.
 7. Kandydaci i kandydaci będący cudzoziemcami składają dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie Szkoły Doktorskiej. Sekretariat Szkoły Doktorskiej dokonuje przeglądu złożonej dokumentacji pod względem formalnym i weryfikuje, czy przedłożone przez kandydata dokumenty uprawniają kandydata do ubiegania się o podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a następnie przekazuje je właściwej komisji rekrutacyjnej.
 8. W razie niedostarczenia przez kandydata lub kandydata będącego cudzoziemcem dokumentów w terminie i miejscu, wskazanych zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 2 ust. 5, bądź dostarczenia dokumentów niekompletnych, kandydat zostaje wezwany do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia informacji jest skierowane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych. W przypadku nieustosunkowania się do wezwania lub braku wskazania adresu e-mail, Kandydat nie zostaje dopuszczony do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.
 9. Kandydat będący cudzoziemcem lub kandydat przebywający za granicą może złożyć wniosek do dyrektora Szkoły Doktorskiej o możliwość złożenia dokumentacji w formie elektronicznej z jednoczesnym zobowiązaniem do dostarczenia oryginału dokumentów przed ustaleniem listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej, nie później niż do 30 września.
 10. Dokumenty kandydaci mogą składać lub odbierać osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości, lub przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo w oryginale.
 11. Dokumenty mogą być dostarczone za pomocą operatora pocztowego. Za termin doręczenia dokumentów do Szkoły Doktorskiej uznaje się wówczas termin ich nadania w polskiej placówce pocztowej .
 12. Kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) składa je wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi, jeśli ma zamiar skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 13. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w terminie lub niedostarczenie kompletu oryginałów dokumentów wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej nie jest rozpatrywany lub wydana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 14. Dane osobowe kandydata są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie. W przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów dane wykorzystane do rekrutacji zostaną przeniesione do systemów informatycznych Uczelni i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej
al. Piastów 19, pokój 146
70-310 Szczecin
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
w godzinach 8:00 - 13:00

 

II etap rekrutacji - rozmowa kwalifikacyjna

 • przygotowanie prezentacji, wg wzoru,  maksymalnie 10 slajdów (wzór prezentacji) (format:  pptx, rozmiar:  2,11 MB)

 Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą

ZARZĄDZENIE NR 86 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

dokument PDF (format:  pdf, rozmiar:  1,35 MB)

dokument Word (format:  docx, rozmiar:  24 KB)

dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  156 KB)

ZARZĄDZENIE NR 132 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie z późn. zm. (format:  docx, rozmiar:  37 KB)