Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Proponowane tematy prac doktorskich rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1. Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko -.Prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego Celem pracy doktorskiej jest poznanie kinetyki i termodynamiki równolegle zachodzących procesów: azotowania i katalitycznego rozkładu amoniaku w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór poprzez pomiary in situ właściwości elektrycznych, magnetycznych i termograwimetrycznych próbek, w zależności od składu chemicznego fazy gazowej. Celem utylitarnym będzie dobranie optymalnych warunków preparatyki nanokrystalicznego żelaza (katalizatora) stosowanego jako sensora do pomiaru potencjału azotującego fazy gazowej.
  6. Uwagi - brak

 2. Związki i fazy tworzące się w układzie tlenków MnO–In2O3–V2O5 jako materiały elektrodowe

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem pracy jest otrzymanie nowych mieszanych wanadanów(V) indu(III) i manganu(II), przy wykorzystaniu różnych metod syntezy oraz ustalenie ich jak najszerszej charakterystyki fizykochemicznej. W ramach tej pracy, planuje się również przeprowadzenie podstawowych badań elektrycznych.
  6. Uwagi - brak

 3. Structural transfer tapes based on low viscosity adhesive systems (LVAS) and their industrial application

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
  2. Wydział - Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - W przemyśle samochodowym oraz lotniczym stosowane są zamiast klejów oraz śrub czy tez nitowania strukturalne taśmy samoprzylepne na bazie epoksydo-akrylanów. Taśmy te są utwardzane termicznie w temperaturze od 140 do 170°C osiągając bardzo wysoką wytrzymałość spoiny klejowej, przekraczającą bardzo często wytrzymałość szkła. Jak do tej pory jedynym producentem tego typu taśm jest amerykański koncern 3M. Praca doktorska ma za zadanie opracowanie technologii otrzymywania tego typu taśm w skali laboratoryjnej.
  6. Uwagi - Praca doktorska będzie pisana w języku angielskim

 4. 1 mm thick white and grey self-adhesive tapes based on photoreactive acrylic prepolymers and their industrial application

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
  2. Wydział - Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - W przemyśle medycznym, samochodowym oraz lotniczym stosowane są bardzo często elastyczne beznośnikowe taśmy samoprzylepne o kolorze białym (taśmy medyczne) oraz o kolorze szarym (taśmy techniczne) o grubości 1 mm służące do montażu materiałów ulegających w warunkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju drganiom. Jak do tej pory jedynymi producentami tego typu taśm są amerykański koncern 3M oraz mniej znane firmy południowokoreańskie oraz tajwańskie. Praca doktorska ma za zadanie opracowanie technologii otrzymywania tego typu taśm w skali laboratoryjnej.
  6. Uwagi - Praca doktorska będzie pisana w języku angielskim

 5. Poszukiwanie funkcjonalnych roztworów stałych o strukturach wanadanów i tantalanów(V) metali dwuwartościowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem pracy jest synteza nowych roztworów stałych w wyniku reakcji wanadanów i tantalanów(V) metali dwuwartościowych. Otrzymane fazy będą charakteryzowane przy wykorzystaniu takich technik badawczych jak: XRD, DTA-TGA, IR oraz Uv-Vis.
  6. Uwagi - brak

 6. Amfifilowe i hybrydowe sieci polimerowe zawierające białka i pochodne katecholi (Amphiphilic and hybrid polymer networks containing proteins and catechol derivatives)

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań będzie synteza biomimetycznych i hybrydowych sieci elastomerowych otrzymywanych w procesie fotopolimeryzacji inicjowanej światłem UV; synteza nowych prekursorów sieci polimerowych z wykorzystaniem nietoksycznych molekuł syntetycznych i pochodzenia naturalnego (kwasów tłuszczowych, PEGylowanego fibrynogenu i pochodnych dopaminy) oraz nietoksycznych katalizatorów, w tym enzymów; charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych, w tym lepkości decydującej o wstrzykiwalności takich materiałów.
  6. Uwagi - Praca finansowana w ramach projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki oraz możliwością ubiegania się o dodatkowe stypendium

 7. Biodegradowalne kompozyty i mieszaniny polimerowe o kontrolowanych właściwościach barierowych (Biodegradable polymer composites and blends of controlled barrier properties)

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem badań będzie wytwarzanie biodegradowalnych kompozytów i mieszanin polimerowych (opartych o poliestry i ich pochodne) o kontrolowanych właściwościach barierowych dla zastosowań w przemyśle medycznym; charakterystyka właściwości mechanicznych i fizykochemicznych materiałów, w tym właściwości barierowych.
  6. Uwagi - Praca finansowana w ramach projektu GREEN-MAP programu H2020 (http://greenmap.zut.edu.pl) i m.in. związana będzie z pracą w międzynarodowym zespole projektowym oraz z wyjazdami na staże do USA oraz komercyjnych jednostek B+R w Niderlandach i Włoszech

 8. Badania separacji zasolonych emulsji olejowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - prof. dr. hab. inż. Marek Gryta
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina Nauk Inżynieryjno-Technicznych; Dyscyplina Inżynieria Chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Intensywny rozwój transportu morskiego (wody zęzowe) i wielu innych technologii generujących zasolone ścieki powoduje degradację środowiska przez odprowadzane do niego sole i zanieczyszczenia ropopochodne. Wysokie stężenie soli i oleju w ściekach utrudnia ich biologiczne oczyszczanie, co zwiększa ryzyko nielegalnego zrzutu do środowiska. Procesy membranowe, jak destylacja membranowa, pozwalają na efektywne oczyszczenie takich ścieków, ale głównym ograniczeniem ich zastosowania jest trwałość hydrofobowych membran, zwłaszcza użytych do oczyszczania solanek zawierających zanieczyszczenia powierzchniowo czynne (np. oleje i surfaktanty). W pracy doktorant będzie prowadził różnorodne pomiary jak: FTIR, chromatografia jonowa, napięcia powiedzeniowego, rozkładu wielkości kropel, mikroskopia SEM i separacja membranowa.
  6. Uwagi - Istnieje możliwość prowadzenia badań z wykorzystaniem mikroorganizmów – np. bioreaktory membranowe.

 9. Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna i mechaniczna fotoaktywnych cementów z dodatkiem TiO2 modyfikowanego węglem i azotem

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Magdalena Janus
  2. Wydział - Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Katedra Inżynierii Sanitarnej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria lądowa i transport
  5. Opis zagadnienia badawczego - W ramach prowadzonych badań zostaną otrzymane nowe fotoaktywne cementy, które zostaną scharakteryzowane pod względem fizykochemicznym i mechanicznym. Ich fotoaktywność będzie testowana podczas rozkładania NOx i BTEX z powietrza.
  6. Uwagi - Doktorat planowany jest w ramach programu OPUS NCN, decyzja o tym czy projekt będzie finansowany zapadnie w czerwcu 2020 roku.

 10. Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna i mechaniczna fotoaktywnych cementów z dodatkiem TiO2/SiO2 modyfikowanego węglem i azotem

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Magdalena Janus
  2. Wydział - Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Katedra Inżynierii Sanitarnej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria lądowa i transport
  5. Opis zagadnienia badawczego - W ramach prowadzonych badań zostaną otrzymane nowe fotoaktywne cementy, które zostaną scharakteryzowane pod względem fizykochemicznym i mechanicznym. Ich fotoaktywność będzie testowana podczas rozkładania NOx i BTEX z powietrza.
  6. Uwagi - Doktorat planowany jest w ramach programu OPUS NCN, decyzja o tym czy projekt będzie finansowany zapadnie w czerwcu 2020 roku.

 11. Kleje konstrukcyjne o podwyższonej odporności termicznej i właściwościach mechanicznych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedr Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem pracy doktorskiej jest otrzymanie klejów konstrukcyjnych o podwyższonych właściwościach termicznych i mechanicznych poprzez modyfikację fizyczną i chemiczną żywic epoksydowych/akrylanowych i beznoksazylowych nano- i mikronapełniaczami krzemowymi oraz oryginalnymi (otrzymanymi w trakcie realizacji pracy kopolimerami POSS).
  6. Uwagi - brak

 12. Otrzymywanie spoiw klejowych metodą kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej inicjowanej promieniowaniem UV

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk
  2. Wydział - WTiICh
  3. Katedra - Katedr Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem pracy doktorskiej są badania nad metodą otrzymywania (ko)polimerów (met)akrylanowych metodą polimeryzacji kontrolowanej inicjowanej promieniowaniem ultrafioletowym z zakresu UV-A, szczególnie wpływ warunków prowadzenia procesu na właściwości uzyskiwanych polimerów oraz ocena możliwości ich zastosowania jako spoiw klejowych o sprecyzowanych właściwościach.
  6. Uwagi - brak

 13. Zastosowanie produktów degradacji polimerów do uniepalniania wybranych materiałów polimerowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki inżynieryjno-techniczne, Inżynieria Materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Badania wpływu produktów recyklingu chemicznego odpadów polimerowych na palność wybranych tworzyw z termo- i duroplastów.
  6. Uwagi - brak

 14. Powłoki ogniochronne z komponentami ze źródeł bioodnawialnych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki inżynieryjno-techniczne, Inżynieria Materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Komponowanie i ocena właściwości ogniochronnych powłok pęczniejących z bioodnawialnymi substytutami klasycznego „źródła węgla” (tj. pentaerytrytu).
  6. Uwagi - brak

 15. Fotokatalityczne oczyszczanie powietrza z wykorzystaniem kompozytów hybrydowych na bazie aktywowanych włókien węglowych z osadzonym TiO2 modyfikowanym jonami lub nanocząstkami miedzi lub srebra

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Ewelina Kusiak-Nejman
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inzynieryjno-techniczne; Dyscyplina: inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego Zakres pracy będzie obejmował:

   1. przeprowadzenie procesu modyfikacji dostępnego na rynku ditlenku tytanu za pomocą jonów lub nanocząstek miedzi lub srebra
   2. osadzenie modyfikowanego TiO2 na powierzchni tkanin z aktywowanych włókien węglowych (różna postać, grubość, właściwości fizyczno-chemiczne)
   3. określenie skuteczności oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych w postaci związków nieorganicznych i organicznych w obecności otrzymanych kompozytów hybrydowych

  6. Uwagi

   1. Temat dla 1 osoby
   2. Możliwość wprowadzenia zmian w temacie pracy po rozmowie z Kandydatem

 16. Układy katalityczne aktywne w reakcji rozkładu amoniaku jako źródło czystego wodoru

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń prof. ZUT
  2. Wydział - WTiICh
  3. Katedra - KTChNiIŚ
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki inżynieryjno-techniczne / inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Amoniak jest bardzo dobrym sposobem magazynowania czystego wodoru do ogniw paliwowych. Celem pracy jest synteza, charakterystyka katalizatorów aktywnych w reakcji rozkładu amoniaku.
  6. Uwagi - brak

 17. Transport materiałów biologicznie aktywnych przez biodegradowalne warstwy/membrany polimerowe

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski, prof. ZUT
  2. Wydział - WTiICh
  3. Katedra - Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki techniczne; Inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Biodegradowalne materiały polimerowe znajdują zastosowanie w wytwarzaniu preparatów medycznych, mogą mieć również potencjalne zastosowanie w preparatyce agrochemikaliów, np. nawozów mineralnych lub materiałów pestycydowych o spowolnionym lub kontrolowanym uwalnianiu substancji biologicznie aktywnych. Transport materiałów biologicznie aktywnych przez biodegradowalne membrany polimerowe, w tym zjawiska dyfuzji oraz kinetyka procesu, nie są dogłębnie i wszechstronnie zbadane i opisane w literaturze. Celem pracy będzie przeprowadzenie badań dotyczących dyfuzji i kinetyki procesu transportu substancji biologicznie aktywnych przez wybrane, innowacyjne materiały polimerowe o różnej strukturze i porowatości, w tym preparatyka tego typu materiałów, ich charakterystyka oraz interpretacja danych eksperymentalnych przy wykorzystaniu dostępnych modeli kinetycznych. W ramach eksperymentu zostaną wykorzystane nowoczesne techniki analityczne, takie jak: XRD, SEM, FTIR, UV-Vis, mikroskopia optyczna, sorpcjometria, badania wytrzymałościowe.
  6. Uwagi - brak

 18. Węglowe materiały funkcjonalne do zastosowań elektrochemicznych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. Ewa Mijowska
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Fizykochemii Nanomateriałów
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Opracowanie i optymalizacja metod otrzymywania węglowych materiałów funkcjonalnych o różnej wymiarowości. Charakterystyka otrzymanych materiałów za pomocą zaawansowanych technik mikroskopowych i spektroskopowych. Badanie ich potencjału w procesach elektrochemicznego magazynowania energii np. jako materiały elektrodowe w superkondensatorach i bateriach litowo-jonowych.
  6. Uwagi - brak

 19. Wytwarzanie i badanie nowych materiałów fotoaktywnych o znaczeniu komercyjnym

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki techniczne, inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zadaniem doktoranta będzie otrzymanie i charakterystyka materiałów fotoaktywnych na bazie ditlenku tytanu. Materiały te mogą być później stosowane jako składniki wyrobów rynkowych, posiadających zdolności samooczyszczania i oczyszczania powietrza pod wpływem promieniowania słonecznego. Tematem mogą być zainteresowane osoby, które w przyszłości chciałyby rozwijać własną działalność produkcyjną w ramach start-upów.
  6. Uwagi - Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w przypadku uzyskania grantu badawczego.

 20. Wytwarzanie i badanie nowych materiałów fotoaktywnych na bazie ditlenku tytanu do oczyszczania środowiska

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki techniczne, inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zadaniem doktoranta będzie otrzymanie i charakterystyka materiałów fotoaktywnych na bazie ditlenku tytanu. Ważnym elementem będzie badanie ich aktywności podczas oczyszczania wody i powietrza z trudno usuwalnych związków organicznych. Tematem mogą być zainteresowane osoby, które w przyszłości chciałyby rozwijać własną działalność produkcyjną w ramach start-upów.
  6. Uwagi - Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w przypadku uzyskania międzynarodowego grantu badawczego.

 21. Badanie usuwania farmaceutyków z wody metodami fotokatalitycznymi

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki techniczne, inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zadaniem doktoranta będzie otrzymanie i charakterystyka materiałów fotoaktywnych na bazie ditlenku tytanu. Następnie materiały te stosowane będą w fotoreaktorach do oczyszczania wody z pozostałości farmaceutyków. Tematem mogą być zainteresowane osoby, które w przyszłości chciałyby rozwijać własną działalność produkcyjną w ramach start-upów lub podjąć pracę w zakładach produkcji wody lub oczyszczalniach ścieków.
  6. Uwagi - Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w przypadku uzyskania międzynarodowego grantu badawczego.

 22. Wytwarzanie i badanie nowych materiałów fotoaktywnych do oczyszczania powietrza z gazów cieplarnianych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki techniczne, inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zadaniem doktoranta będzie otrzymanie i charakterystyka materiałów fotoaktywnych na bazie ditlenku tytanu. Materiały te będą stosowane w fotoreaktorach do oczyszczania powietrza z gazów cieplarnianych. Tematem mogą być zainteresowane osoby, które w przyszłości chciałyby rozwijać własną działalność produkcyjną w ramach start-upów.
  6. Uwagi - Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w przypadku uzyskania międzynarodowego grantu badawczego.

 23. Badania oczyszczania wody i ścieków w układzie hybrydowym łączącym zaawansowane procesy utleniania i separację membranową

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Praca obejmuje badania wpływu parametrów procesu na efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody i ścieków w układzie łączącym mikro-/ultrafiltrację i zaawansowane procesy utleniania (fotokatalizę, proces z wykorzystaniem H2O2 i promieniowania UV, i in.). Określona będzie kinetyka rozkładu zanieczyszczeń, jakość permeatu oraz stabilność membran.
  6. Uwagi - brak

 24. Badania usuwania farmaceutyków w fotokatalitycznym reaktorze membranowym z destylacją membranową

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Praca obejmuje badania wpływu parametrów procesu na efektywność usuwania zanieczyszczeń farmaceutycznych z wody i ścieków w układzie łączącym destylację membranową i fotokatalizę. Określona będzie kinetyka rozkładu zanieczyszczeń, jakość permeatu oraz stabilność membran polimerowych.
  6. Uwagi - brak

 25. Nowe fotokatalizatory aktywne w świetle słonecznym do oczyszczania wody

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Praca obejmuje opracowanie metody wytwarzania oraz określenie właściwości fizykochemicznych i aktywności fotokatalitycznej fotokatalizatorów na bazie TiO2 modyfikowanych niemetalami (C, N, S).
  6. Uwagi - brak

 26. Badanie procesu adsorpcji organicznych zanieczyszczeń z roztworów wodnych na modyfikowanych materiałach węglowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Iwona Anna Pełech, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki inżynieryjno-techniczne/inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Oczyszczanie ścieków jest jednym z najważniejszych problemów w ochronie środowiska. W ściekach przemysłowych występuje wiele zanieczyszczeń organicznych posiadających właściwości toksyczne, rakotwórcze i mutagenne. Do jednych z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie należą syntetyczne barwniki szeroko stosowane w przemyśle włókienniczym, skórzanym, papierniczym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym. Ze względu na swoją wysoką rozpuszczalność stanowią zarówno problem ekonomiczny, jak i środowiskowy. Konieczność ich usuwania ze ścieków podyktowana jest względami estetycznymi, jak również właściwościami toksycznymi barwników. Do usuwania zanieczyszczeń organicznych, w tym barwników, z roztworów wodnych stosowanych jest szereg metod fizycznych, chemicznych i biologicznych. Do jednych z najskuteczniejszych sposobów należą metody adsorpcyjne. Doniesienia literaturowe sugerują, że jako adsorbenty mogą być stosowane różnego rodzaju materiały takie jak: węgiel aktywny, zeolity, materiały polimerowe, bawełna, skórki pomarańczowe czy chitozan. W ostatnich latach obserwuje się rewolucję w dziedzinie materiałów węglowych. Ze względu na swoje unikalne właściwości mechaniczne, elektryczne, termiczne oraz chemiczne znajdują liczne zastosowania w wielu dziedzinach. Mogę one również stanowić atrakcyjne i alternatywne adsorbenty do usuwania zanieczyszczeń z wody. Wiele uwagi poświęca się badaniom procesu adsorpcji na nanomateriałach węglowych takich zanieczyszczeń jak: herbicydy, nitrofenole, metale ciężkie, dioksyny oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. W ramach pracy przeprowadzone zostaną badania równowagi i kinetyki adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych na materiałach węglowych. Jako związki referencyjne wykorzystane zostaną barwniki. Jako adsorbenty stosowane będą zarówno komercyjnie dostępne nanomateriały węglowe (np. wielościenne nanorurki węglowe) oraz materiały węglowe otrzymane w trakcie realizacji pracy (np. nanorurki węglowe, sfery węglowe, kserożele węglowe). Aby uzyskać wysoką zdolność adsorpcyjną, materiały węglowe zostaną poddane modyfikacji z wykorzystaniem różnych reagentów chemicznych w celu selektywnego przyłączenia grup funkcyjnych do powierzchni materiałów, co umożliwi zmianę właściwości tych materiałów z hydrofobowych na hydrofilowe, a to co z kolei powinno doprowadzić do poprawy ich zdolności adsorpcyjnych.
  6. Uwagi - Praca będzie realizowana w ramach projektu badawczego Opus realizowanego w latach 2020-2023.

 27. Badanie kompozytów na bazie związków metali osadzonych na mikroporowatych materiałach węglowych otrzymanych poprzez zwęglanie żywic fenolowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Iwona Anna Pełech, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki inżynieryjno-techniczne/inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Materiały węglowe znajdują obecnie wiele interesujących zastosowań, np. w katalizie, w ochronie środowiska czy medycynie. Ich właściwości można dodatkowo zmieniać, na przykład otrzymując kompozyty składające się z materiału węglowego i związków metali. W trakcie realizacji pracy zbadany zostanie proces otrzymywania mikroporowatych materiałów węglowych o kulistym kształcie cząstek z wykorzystaniem autoklawu oraz reaktora solwotermalnego. Określony zostanie wpływ sposobu i warunków prowadzenia procesu syntezy na właściwości fizykochemiczne otrzymanych materiałów. W kolejnym etapie pracy doktorskiej otrzymywane będą kompozyty w wyniku nanoszenia tlenków metali na powierzchnię sfer węglowych metodą impregnacji oraz w syntezie „one pot” w procesie solwotermalnym w reaktorze ogrzewanym mikrofalami. Związki metali w otrzymanych kompozytach będą poddane redukcji wodorem w celu otrzymania nanocząstek metalu na nośniku węglowym. Wszystkie otrzymane materiały zostaną starannie scharakteryzowane pod względem ich składu chemicznego, fazowego oraz morfologii, a następnie zbadane zostaną ich właściwości adsorpcyjne. Otrzymane materiały zostaną wykorzystane w procesie adsorpcji ditlenku węgla z fazy gazowej z uwagi na fakt, że związek ten jest postrzegany jako główny czynnik antropogeniczny związany z emisją gazów cieplarnianych oraz w procesie adsorpcji barwników z fazy ciekłej. Magnetyczne właściwości kompozytów ułatwią separację sorbentu w przypadku prowadzenia procesu w fazie ciekłej. Określenie wpływu warunków preparatyki na strukturę i morfologię kompozytów, a następnie na ich właściwości magnetyczne i adsorpcyjne przyczyni się do poszerzenia wiedzy na ich temat i ułatwi projektowanie innych kompozytów na bazie materiałów węglowych i związków metali. Szczegółowe elementy innowacyjności pracy to zastosowanie do otrzymywania sfer węglowych reaktora solwotermalnego (co powinno skrócić czas trwania reakcji), redukcja związków metali wodorem w łagodnych warunkach (co pozwoli na otrzymanie kompozytów metal/sfery węglowe) oraz otrzymanie kompozytów węglowych w postaci sfer z udziałem związków chromu, które nie zostały dotychczas opisane w literaturze.
  6. Uwagi - Praca będzie realizowana w ramach projektu badawczego Opus realizowanego w latach 2020-2023.

 28. Kompozyty na bazie węgiel - tlenek metalu do procesu fotokatalitycznej redukcji CO2

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Iwona Anna Pełech, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki inżynieryjno-techniczne/inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Dwutlenek węgla jest głównym czynnikiem antropogenicznym związanym z emisją gazów cieplarnianych. We współczesnym świecie coraz większa produkcja tego gazu pochodząca ze spalania paliw kopalnych zawierających węgiel stanowi ogromne zagrożenie dla funkcjonowania naszej planety. Do następstw wzrostu temperatury Ziemi należy chociażby wymieranie gatunków, zmiany w obiegu wody na Ziemi czy anomalie klimatyczne. W ostatnich latach obserwuje się rewolucję w dziedzinie materiałów węglowych. Ze względu na swoje unikalne właściwości mechaniczne, elektryczne, termiczne oraz chemiczne znajdują liczne zastosowania w wielu dziedzinach. Mogę one również stanowić atrakcyjne i alternatywne adsorbenty. Wiele uwagi poświęca się badaniom procesu adsorpcji na materiałach węglowych takich zanieczyszczeń jak: herbicydy, nitrofenole, metale ciężkie, dioksyny oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Prowadzane są również badania dotyczące wykorzystania materiałów węglowych do adsorpcji dwutlenku węgla. Celem pracy będzie otrzymywanie nowych katalizatorów na bazie węgla i tlenku metalu oraz ich chemiczna modyfikacja, a następnie badanie ich aktywności w procesie fotokatalitycznej redukcji dwutlenku węgla. Redukcja CO2 przez fotokatalizatory jest jedną z najbardziej obiecujących metod, ponieważ CO2 można zredukować do użytecznych związków poprzez naświetlanie go światłem UV w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem otoczenia. Istniejące technologie wychwytywania węgla po spalaniu są energochłonne i nie są wystarczająco opłacalne dla środowiska. Wychwytywanie dwutlenku węgla jest dobrym pomysłem, ale istnieją znacznie bardziej perspektywiczne technologie bazujące na wychwytywaniu i jednoczesnym wykorzystaniu węgla, które stanowią prawdziwy przełom umożliwiający przekształcenie dwutlenku węgla w przydatne produkty (paliwa lub inne chemikalia). Technologie te wciąż znajdują się na początkowym poziomie gotowości technologicznej, a ich wydajność jest niska. Wysiłek w celu ich opracowania jest konieczny, aby zamknąć obieg węgla, złagodzić zmiany klimatu i zmniejszyć zużycie paliw kopalnych.
  6. Uwagi - Praca będzie realizowana w ramach projektu badawczego polsko-norweskiego realizowanego w latach 2020-2023.

 29. Badania nad selektywnością adsorpcji modyfikowanych adsorbentów węglowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Robert Pełech, prof. ZUT
  2. Wydział - WTiICh
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem zadania badawczego jest określenie wpływu modyfikacji powierzchni adsorbentów węglowych na ich selektywność adsorpcji w procesach separacji z fazy ciekłej i gazowej. Realizacja badań będzie polegała na chemicznej obróbce powierzchni adsorbentów. Modyfikacją poddane zostaną komercyjnie dostępne adsorbenty (różne sortymenty węgli aktywnych) oraz materiały węglowe wytworzone w ramach badań np. powstające podczas termicznego przekształcania odpadów lub procesów zakoksowania katalizatorów. Modyfikacja powierzchni będzie prowadzona między innymi metodami głębokiego utleniania i kolejno wprowadzania powierzchniowych grup funkcyjnych np. aminowych. Preparowane adsorbenty zostaną poddane testom adsorpcji w układzie wieloskładnikowym w badaniach statycznych i dynamicznych.
  6. Uwagi - brak

 30. Monomery UV-reaktywne na bazie surowców odnawialnych – synteza, aspekty technologiczne i aplikacje

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Magdalena Urbala, prof. ZUT
  2. Wydział - WTiICh
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Prace badawcze skoncentrowane będą na syntezie monomerów UV-reaktywnych na bazie surowców odnawialnych (doili, polioli), które będą poddawane funkcjonalizacji do eterów enoli i/lub ich pochodnych oraz przetestowane jako rozcieńczalniki aktywne w UV-reaktywnych kompozycjach polimerowych.
  6. Uwagi - brak

 31. Plastykowanie wybranych polisacharydów cieczami głęboko eutektycznymi

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Katarzyna Wilpiszewska
  2. Wydział - WTiICh
  3. Katedra - Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki inżynieryjno –techniczne, dyscyplina 1 (50%): inżynieria chemiczna, dyscyplina 2 (50%) inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Ciecze głęboko eutektyczne (DES) stanowią nowy rodzaj plastyfikatorów. Planuje się wykorzystanie DES otrzymanych na bazie surowców naturalnie występujących w przyrodzie do plastyfikowania wybranych polisacharydów, tj. skrobi (natywnej ziemniaczanej i amylozowej), chitozanu oraz celulozy. Planuje się określenie efektywności plastyfikacji ww. polisacharydów, a następnie próby otrzymania folii metodą prasowania i/lub wylewania z roztworu. W kolejnym etapie pracy planuje się określenie właściwości fizykochemicznych (np. termicznych, mechanicznych, barierowości, chłonności wody) uzyskanych folii.
  6. Uwagi - brak

 32. Uniwersalny piec do azotowania i technik pokrewnych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Rafał J. Wróbel, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zaprojektowanie, zbudowanie i zoptymalizowanie komercyjnego pieca do obróbki cieplnochemicznej we współpracy z partnerem przemysłowym REMIX S.A.
  6. Uwagi - brak

 33. Wykorzystanie odpadów przemysłowych w materiałach budowlanych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Rafał J. Wróbel, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Celem doktoratu jest wyselekcjonowanie wg. kryteriów ekonomicznych źródeł odpadów przemysłowych i zastosowanie ich w produktach firmy MEGARON S.A, która zajmuje się wytwarzaniem materiałów budowlanych
  6. Uwagi - brak

 34. Izomeryzacja związków pochodzenia naturalnego na wybranych materiałach porowatych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Związki nienasycone pozyskane z różnych roślin zostaną poddane izomeryzacji do użytecznych produktów, mogących znaleźć zastosowanie w medycynie, w kosmetyce i w syntezie chemicznej. Podczas badań zostaną wyznaczone najkorzystniejsze warunki prowadzenia procesów izomeryzacji tych związków i zostanie dobrany odpowiedni katalizator porowaty (syntetyczny lub pochodzenia naturalnego), pozwalający osiągnąć najwyższe selektywności produktów, przy wysokiej konwersji surowca.
  6. Uwagi - brak

 35. Utlenianie związków pochodzenia naturalnego na wybranych materiałach porowatych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego - Związki nienasycone pochodzenia naturalnego zostaną poddane utlenianiu do użytecznych produktów, mogących znaleźć zastosowanie w medycynie, w kosmetyce i w syntezie chemicznej. Podczas badań zostaną wyznaczone najkorzystniejsze warunki prowadzenia procesów utleniania tych związków i zostanie dobrany odpowiedni katalizator porowaty (syntetyczny lub pochodzenia naturalnego) oraz rozpuszczalnik, pozwalający osiągnąć najwyższe selektywności głównych produktów, przy wysokiej konwersji surowca.
  6. Uwagi - brak

 36. Poszukiwania nowych barwników solwatochromowych o potencjalnym zastosowaniu w badaniach biologicznych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Elwira K. Wróblewska, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki techniczne / inżynieria chemiczna
  5. Opis zagadnienia badawczego

   1. Synteza nowych związków o właściwościach solwatochromowych.
   2. Badania fizykochemiczne otrzymanych barwników, w tym dotyczące wpływu temperatury na parametry polarności układów rozpuszczalnikowych (termosolwatochromia).
   3. Badania aplikacyjne dotyczące wykorzystania otrzymanych barwników w szeroko rozumianej analityce, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań w układach biologicznych.

  6. Uwagi - brak

 37. Badania nad fazami MXenes do różnych zastosowań katalitycznych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. Beata Zielińska, prof. ZUT
  2. Wydział - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  3. Katedra - Katedra Fizykochemii Nanomateriałów
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria materiałowa
  5. Opis zagadnienia badawczego - Opracowanie metod otrzymywania oraz funkcjonalizacji faz MXenes. Charakterystyka otrzymanych materiałów za pomocą zaawansowanych technik mikroskopowych i spektroskopowych. Badanie potencjalnego zastosowania otrzymanych katalizatorów opartych na fazach MXenes w wybranych procesach katalitycznych tj. elektokataliza, fotokataliza oraz kataliza organiczna.
  6. Uwagi - brak