Wydział Budownictwa i Architektury

Proponowane tematy prac doktorskich rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 1. Wybrane monografie tematyczne dotyczące twórców i zjawisk w zakresie architektury i urbanistyki od końca XIX w. na Pomorzu Zachodnim.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
  2. Wydział - Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zagadnieniem badawczym jest:

   1. zgromadzenie oryginalnego materiału badawczego dotyczącego najważniejszych zjawisk i twórców projektujących na obszarze dzisiejszego Pomorza Zachodniego,
   2. analiza tej twórczości w kontekście zmian w europejskiej historii architektury współczesnej.
    Zagadnienia powyższe dotyczą dwóch podstawowych okresów czasowych: od końca XIX w. do II wojny światowej, oraz od II wojny światowej do 1989 r. Opracowania powyższe powinny mieć charakter monograficzny, opisujący wybranego twórcę, kierunek, obszar, lub okres stylistyczny, porównujący go z analogicznymi zjawiskami w architekturze europejskiej.

  6. Uwagi - brak

 2. Transformacje obszarów zurbanizowanych w Polsce (ze szczególnym akcentem na tereny Pomorza Zachodniego) po 1989 r.

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
  2. Wydział - Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  5. Opis zagadnienia badawczego - Zagadnieniem badawczym są badania dotyczące wybranych zagadnień występujących we współczesnej architekturze i urbanistyce. Przedmiotem badań mogą być między innymi procesy: urbanizacji terenów podmiejskich, urbanizacji terenów nadmorskich, współczesnych metod rewitalizacji śródmieść, a także analizy negatywnych zjawisk rozwojowych. Badania powinny koncentrować się na terenach polskich (szczególnie obszarze Pomorza Zachodniego), odnosząc się do szerszego kontekstu przemian europejskich.
  6. Uwagi - brak

 3. Zastosowanie nanomodyfikatorów do kształtowania właściwości kompozytów cementowych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk
  2. Wydział - Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych; Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport
  5. Opis zagadnienia badawczego - Badania możliwości wykorzystania nanomateriałów do modyfikacji struktury kompozytów cementowych w celu uzyskania kompozytów o właściwościach specjalnych
  6. Uwagi - Temat adresowany jest do kandydatów, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku budownictwo, inżynieria materiałowa lub nanotechnologia . Możliwe uzyskanie stypendium w ramach projektu OPUS.

 4. Stochastyczny model postępującej w czasie degradacji sztywności konstrukcji żelbetowej wskutek pęknięć i korozji (Stochastic model of time-progressing stiffness degradation of the reinforced concrete structure due to cracks and corrosion)

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
  2. Wydział - Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Teorii Konstrukcji
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Lądowa i Transport (Mechanika).
  5. Opis zagadnienia badawczego - Procesy rozwoju w czasie pęknięć betonu oraz korozji zbrojenia przebiegają w sposób nieregularny i trudny do przewidzenia. Wskutek obu tych zjawisk sztywność konstrukcji żelbetowej ulega degradacji w czasie. Celem naukowym jest opracowanie, z wykorzystaniem istniejących danych eksperymentalnych, modelu teoretycznego o charakterze procesu stochastycznego opisującego ten proces degradacji.
  6. Uwagi - brak

 5. Stochastyczny model długotrwałego dynamicznego zachowania się żelbetowego mostu drogowego z uwzględnieniem degradacji sztywności (Stochastic model of long-term dynamic behaviour of a reinforced concrete bridge with account for stiffness degradation)

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz
  2. Wydział - Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Teorii Konstrukcji
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Inżynieria Lądowa i Transport (Mechanika).
  5. Opis zagadnienia badawczego - Dynamiczne obciążenie mostu drogowego wskutek przejeżdżających pojazdów może być adekwatnie opisane w kategoriach procesów stochastycznych. Wynika to z nieprzewidywalnego charakteru zarówno chwil pojawiania się pojazdów na moście jak również ciężarów pojazdów. Dodatkowo, w przypadku analizy dynamicznego zachowania się konstrukcji w długim przedziale czasu należy uwzględnić degradację sztywności, która także wymaga modelu stochastycznego.
  6. Uwagi - brak

 6. Analiza mechanizmu formowania się oporo podstawy i pobocznicy mikropali obciążonych osiowo

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
  2. Wydział - Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Geotechniki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki Inżynieryjno -Techniczne, Inżynieria Lądowa i Transport
  5. Opis zagadnienia badawczego - Przy posadowieniu budowli i projektowaniu fundamentów coraz częściej przewiduje się posadowienie na mikropalach. Brakuje ogólnej teorii współpracy mikropali z podłożem gruntowym. Analiza taka powinna weryfikować stosowane obecnie sposoby obliczeń.
  6. Uwagi - Potrzebne będą badania eksperymentalne

 7. Analiza możliwości posadawiania obiektów budowlanych na gruntach słabych (organicznych) oraz na utworach antropogenicznych

  1. Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko - Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
  2. Wydział – Budownictwa i Architektury
  3. Katedra - Geotechniki
  4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - Nauki Inżynieryjno Techniczne, Inżynieria Lądowa i Transport
  5. Opis zagadnienia badawczego - Grunty takie przepisy klasyfikują jako niebudowlane. Podejmowane są próby posadawiania w tych warunkach obiektów budowlanych. Brakuje modelu współpracy fundamentu z podłożem i zaproponowania metodyki obliczeniowej.
  6. Uwagi - Potrzebne będzie wykonanie badań eksperymentalnych.