Proponowane tematy prac doktorskich lub zagadnienia badawcze